บทความ

เอ็ม.ไทย กรุ๊ป ลงนามความร่วมมือกับ สจล. พัฒนางานศึกษาวิจัยสมาร์ท โฮม (Smart Home) 17 สค. 2560
10 กันยายน 2560

นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท เอ็ม.ไทย กรุ๊ป และบริษัทในเครือ ผู้พัฒนาโครงการวารีโอ สุวรรณภูมิ ร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่อยู่อาศัยสมาร์ท โฮม (Smart Home) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี ร่วมลงนามในครั้งนี้ โดยข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือครั้งสำคัญ เพื่อพัฒนาและผลักดันมาตรฐานวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยก้าวเข้าสู่ยุค Innovation อย่างเต็มรูปแบบ คาดว่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 3 ปี